Stowarzyszenie propagujące i wspierające działania prowadzone na rzecz odbudowy i rozwoju środowiska kobiet Gminy Bogatynia i nie tylko …

władze

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

  • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
  • Organy Stowarzyszenia funkcjonują do czasu wyboru nowych władz.
  • Wybory i odwołanie władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów. Każdorazowo Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o sposobie głosowania: tajne czy jawne.
  • Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej liczby zdobytych głosów, dodatkowe głosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów.
  • Przy obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz podejmowaniu uchwał przez władze Stowarzyszenia, uwzględnia się tylko głosy oddane za wyborem (uchwałą) i przeciw wyborowi (uchwale).
  • Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Copyright © 2010-2014 Silne Kobiety Bogatyni. All Rigts Reserwed.
Design & Developed by Crimsoft.
Powered by Wordpress.
stat4u