Stowarzyszenie propagujące i wspierające działania prowadzone na rzecz odbudowy i rozwoju środowiska kobiet Gminy Bogatynia i nie tylko …

statut

STATUT STOWARZYSZENIA „SILNE KOBIETY BOGATYNI”

Preambuła

Celem Stowarzyszenia jest walka i przeciwdziałanie skutkom powodzi w powiecie zgorzeleckim w sierpniu 2010 r. poprzez stymulację odbudowy mechanizmu małej przedsiębiorczości na terenie wyżej wymienionym. Stowarzyszenie powstało na wskutek współpracy międzysektorowej: administracji publicznej, sektora prywatnego i społecznego.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Silne Kobiety Bogatyni” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania i wspierania działań prowadzonych na rzecz odbudowy i rozwoju środowiska kobiet , lokalnego biznesu w życiu publicznym Gminy Bogatyni.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Bogatynia. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Stowarzyszenie może używać loga jako znaku prawnie chronionego

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§2

Celami Stowarzyszenia jest działalność:

1)  na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji kobiet,

2)  na rzecz upowszechniania swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji,

3)  wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania postaw przedsiębiorczych kobiet, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy, zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy,

4)  w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego stylu i trybu życia,

5)  wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, w szczególności poprzez inicjowanie i zachęcanie władz samorządowych do podejmowania działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn ,

6)   na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy społecznej w tym przeciwdziałania patologiom społecznym,

7)  w zakresie dobroczynności, w tym pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

8)  na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami,

9)  naukowa, oświatowa i kulturalna.

10) na rzecz turystyki i krajoznawstwa

§ 3

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach,

2) organizowanie szkoleń, warsztatów, sesji naukowych odczytów oraz spotkań członków stowarzyszenia oraz osób nie zrzeszonych – w celu popularyzacji celów stowarzyszenia,

3) organizowanie imprez kulturalnych oraz  dobroczynnych (festynów, konkursów i loterii),

4)  wspieranie wszelkich inicjatyw i programów informacyjnych służących ochronie i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, w tym promocji zdrowego stylu i trybu życia,

5)  tworzenie i realizację projektów oświatowych na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji kobiet,

6)  wspieranie programów i działań z zakresu pomocy społecznej,

7) prowadzenie poradnictwa, szkoleń, wykładów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, oraz akcji oświatowych promujących aktywizację zawodową kobiet,

8)  organizowanie różnorakich form wspólnego wypoczynku i rekreacji,

9) wszelkie inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia,

10) wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw poprzez narzędzia finansowania.

2. Wszystkie cele w zależności od potrzeb Stowarzyszenie realizuje, jako odpłatne lub nieodpłatne.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 4

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a)  wyrazi chęć przynależności i działania w ramach Stowarzyszenia

b) uzna cele statutowe Stowarzyszenia,

c)  złoży pisemną deklarację członkowską,

d) posiada pisemną rekomendacje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 5

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbania o jego dobre imię,

3) popierania i realizowania celów Stowarzyszenia,

4) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

5) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,

6) regularnie opłacać składki.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 6

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) świadomej i uporczywej działalności niezgodnej ze statutem lub w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,

b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) nie płacenia składek za okres pół roku,

d) na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia,

e)  nieuregulowania zobowiązań finansowych wobec stowarzyszenia wynikających z umów zawartych ze stowarzyszeniem,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

3. O zamiarze podjęcia uchwały o ustaniu członkostwa oraz jej przyczynach Zarząd informuje członka Stowarzyszenia na piśmie na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem zarządu, dając możliwość osobistego lub pisemnego ustosunkowania się do zarzutów.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 7

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 8

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

2. Organy Stowarzyszenia funkcjonują do czasu wyboru nowych władz.

3. Wybory i odwołanie władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów. Każdorazowo Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o sposobie głosowania: tajne czy jawne.

4. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej liczby zdobytych głosów, dodatkowe głosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów.

5. Przy  obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz podejmowaniu uchwał przez władze Stowarzyszenia, uwzględnia się tylko głosy oddane za wyborem (uchwałą) i przeciw wyborowi (uchwale).

6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu obrad Zarząd zawiadamia skutecznie wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie poszczególnych członków władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 10

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes albo wiceprezes.

5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

6. Do kompetencji Zarządu należą:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz sprawowanie kontroli finansowej Stowarzyszenia,

3) realizacja celów Stowarzyszenia,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

5) sporządzanie planów pracy i budżetu,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy, ustalanie ich wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminu pracy,

10) przyjmowanie i skreślanie członków,

11) ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie zapisów, darowizn i spadków w imieniu Stowarzyszenia.

§ 11

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

5. W przypadku równiej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 12

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.

2. Dochodami Stowarzyszenia są:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) subwencje,

5) darowizny, spadki, zapisy,

6) wpływy z lokat bankowych i odsetek bankowych,

7) środki z pomocy publicznej,

8. wpływy z własnej działalności gospodarczej,

9) dotacje, granty

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie.

5. Wszystkie dokumenty związane z obrotem finansowym podpisuje Skarbnik Stowarzyszenia oraz osoba upoważniona przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach


Copyright © 2010-2014 Silne Kobiety Bogatyni. All Rigts Reserwed.
Design & Developed by Crimsoft.
Powered by Wordpress.
stat4u